Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

2024 04 28 d.  Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje, Zarasų rajone vyko J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko Kunigystės 50-ies metų sukakties minėjimas iškilmės.

Šv. Mišias  aukojo Panevėžio vyskupas J. E. Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros prelatas kanauninkas Vytautas Gustaitis, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios altarista kunigas Petras Kražauskas ir Dusetų bažnyčios klebonas kanauninkas S. Krumpliauskas. Šv. Mišios – padėka už Pašaukimą ir Dievui skirtus metus, minint kanauninko Stanislovo Krumpliausko ir jo kurso draugo kunigo Petro Kražausko kunigystės auksinius jubiliejus. Panevėžio vyskupas J. E. Linas Vodopjanovas OMF kanauninkui S. Krumpliauskui įteikė jubiliejinę  lazdą ir popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį Palaiminimą.

Pirmąjį Šventojo Rašto skaitinį skaitė Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, antrąjį –

Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė.

Ypatingo iškilmingumo suteikė Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji Pavana“ dalyvės, giedojo Kauno kultūros centro vyrų choras „Perkūnas“.

Gerb. Kanauninką sveikino ir įteikė dovanas LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų atstovai:

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka; LDK  Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas Artūras Giedraitis; Šv. Adalberto-LDK--riterių ordino  kancleris prof. habil. dr. Arvydas Palevičius; Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė, Lietuvos archyvų tarybos prie LR kultūros ministerijos pirmininko pavaduotoja, Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) vicepirmininkė Kristina Giedraitienė, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Arvydas Stanislavas Každailis; Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai Vilija Grigalevičienė, Raimundas Charževskis ir menininkė Giedrė Bulotaitė; Kauno ukrainiečių asociacijos „Stožary“ vadovas Romanas Boreika ir narė Halyna Kubrak.

Mūsų organizacijos,  2014 m. pasirašydamos koalicinę bendradarbiavimo deklaraciją, sutarė veikti kartu įvairiose srityse, puoselėjant Lietuvos Valstybės istorinę atmintį. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų organizacijų narius globoja ir veiklą laimina  LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas  Laisvės kovų dalyvis, Anykščių rajono ir Dusetų bei Zarasų kraštų Garbės pilietis J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

   

 

2023 10 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotas ir kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Kultūros ministerijos parengtas forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti.

Forumo metu Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvarų valdytojai,

LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos atstovai diskutavo apie dvarų sodybų apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimų, valdysenos ir įveiklinimo iššūkius. Buvo aptartos galimybės ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenėms, savivaldai ir visai šaliai atveria kultūros paveldo objektų išsaugojimas bei atvėrimas visuomenei.

„Šiandien dvarų išlikimas iškyla kaip vienas svarbiausių Lietuvos paveldo apsaugos ir atvėrimo dabarties gyvenimui klausimų“, – pradėdamas forumą sakė Prezidentas.

Pasak šalies vadovo, tenka pripažinti, kad dvarų sodybos išlieka mūsų pastangų susipažinti su Lietuvos ir lietuvių tautos istorija paraštėse, nes vis dar stokojame suvokimo, kad tai mūsų europinę tapatybę įkūnijantys objektai, už kurių išsaugojimą patys esame atsakingi.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informaciją.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

  

 

 

2023 10 25 d. Kauno r.  Vandžiogalos   miestelio centre  prie paminklo – „NEPRIKLAUSOMYBEI ATMINTI“, kuris buvo pastatytas Vandžiogalos šaulių būrio iniciatyva 1933 metais, vyko patriotinė akcija – pamoka - Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos paminėjimas bei LŠS Kauno Apskrities Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės  jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija.  Renginį pradėjo ir vedė LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas bei Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino aktyvus narys dr. Raimundas Kaminskas.

Senajame bažnyčios šventoriuje, prie 1831 m., 1863 m. sukilėlių kapų  ir prie kryžiaus skirto Lietuvos laisvės kovotojams, kurie sovietmečiu buvo nužudyti Vandžiogaloje ir kol kas nežinia kur yra užkasti buvo uždegtos žvakutės.

Renginio dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti bažnyčios varpinėje   itin seną ir vertingą, dar 1721 m. Karaliaučiuje  nulietą varpą, kuris kvietė   Lietuvos kovotojus per 1831 m. ir per 1863 m. sukilimus į kovą už laisvę.

Pastebėtina, kad šalia Vandžiogalos bažnyčios esančiose kapinaitėse yra palaidoti 1831 m. ir 1863 m. sukilimų dalyviai, tame tarpe ir LDK kilmingųjų giminių palikuonys – A. Chmielevskis, Dackevičiai, broliai Vilkevičiai bei Nobelio premijos laureato rašytojo Česlovo Milošo protėviai, tarp kurių ir jo senelis – Eugenijus Edvardas Artūras Milošas, dalyvavęs 1863 m. sukilime. Jis buvo ir vieno iš Č. Milošo knygos “Isos slėnis” personažų prototipas.

Renginyje dalyvavo Babtų, Domeikavos ir Vandžiogalos gimnazijų moksleiviai su mokytojais, Šv. Adalberto - LDK – riterių ordino nariai, šauliai, vietos gyventojai ir kiti svečiai.

  

 

2023 m. liepos-rugpjūčio mėn. pagerbti mūsų organizacijų nariai.  Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties organizacijų vyriausiajam kapelionui, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės nariui Jo Prakilnybei Kanauninkui Stanislovui KRUMPLIAUSKUI už nuopelnus, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes bei indėlį, ugdant moralinį, dvasinį ir tautinį Zarasų rajono bendruomenės sąmoningumą, kultūros ir meno puoselėjimą, gimtojo krašto vertybių išsaugojimą suteiktas Zarasų krašto garbės piliečio vardas (2023 m.).

Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narė Kristina GIEDRAITIENĖ už svarų indėlį į Kauno miesto kultūrinį ir socialinį gyvenimą, neatlygintiną paramą istoriniams objektams išsaugoti ir pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu.

 

2023 07 18 Kauno m. savivaldybė   K.Giedraitienė
 Stanislovas Krumpliauskas 2023 1  Stanislovas Krumpliauskas 2023 2

 


     Vadovaudamasi LDK KPB įstatuose įtvirtintomis nuostatomis, LDK KPB vadovybė primena, kad kiekvienas LDK KPB narys privalo sumokėti nario mokestį.  Tik susimokėję nario mokestį/mokesčius nariai turi balso teisę ir sprendimų priėmimo galią, todel LDK KPB vadovybė, vadovaudamasi įstatu 3.4.6, ir 3.6. punktus imperatyviomis nuostatomis, dėl nario mokesčių priims sprendimą dėl nemokių narių ir jų narystės sustabdymo. Dėl minimų priežasčių, dar kartą  raginame visus kolegas, save laikančius LDK KPB nariais, pašalinti įsiskolinimus ir, tai patvirtinti narystės mokesčių sumokėjimu iki kovo 15 d., o apie tai informaciją ir mokėjimo pavedimo kopijas prašome pateikti elektroniniu paštu buhalterija(eta)kilmingieji.lt  

Nario mokestis - 15€/metams

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA  
AB SEB bankas
LT437044060007876403
Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už 202......m.