Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 2019 07 20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus Universiteto kiemelyje įvyko iškilmingas, tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius.  Renginį organizavo LDK Atminties rūmai, LDK Ponų taryba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas, LDK kilmingųjų susivienijimas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Renginys prasidėjo valstybinių, organizacijų ir giminių vėliavų iškilmingu įnešimų, vadovų bei svečių iš JAV, Ukrainos, Latvijos ir įvairių Lietuvos miestų pristatymu. Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo kunigas klebonas, J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras „Tauro ragai“ (vadovas p. A.Lunius).

Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos Himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos Kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas. Sudėtingus kūrinius atliko barokinės muzikos ansamblis „Trio de Vilno“ (vadovas p. Z. Levickis). Pranešimus istorine tematika pristatė prof.  Rimvydas Petrauskas (Liublino unijos 450-osios metinės) ir doc. Artūras Dubonis (Voluinės sutarties 800-osios metinės).

Susirinkusius sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi S.H. Grafas Anton von Gravrock. Šv. Jurgio ordinais ir atminimo medaliais organizatoriai apdovanojo p. Kristiną Giedraitienę, prof. Arvydą Palevičių, prof. Rimvydą Petrauską, doc. Artūrą Dubonį, Žemaičių bajorų draugijos atstovus p. Stasę Jokšienę ir p. Vytautą Jokšą. Žemaičių bajorų draugijos kanclerė Stasė Jokšienė LDK Atminties rūmų vadovui Danieliui Vervečkai įteikė Žemaičių bajorų draugijos vado Stasio Kasparavičiaus dovaną – jo parašytą knygą „ Žemaitija-paslapčių žemė“ su dedikacija.

Atskiru dekretu LDK ponų tarybos Garbės vadovo vardas suteiktas S.H. Grafui Anton von Gravrock.

Po simbolinės naujų narių priesaikos, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis pasveikino susirinkusius LDK kilmingųjų giminių palikuonis, pasidžiaugė tampriu bendradarbiavimu su Sirijos krikščioniškomis religinėmis bendruomenėmis. Ordino kapitulos nariai atliko simbolinę naujų narių priėmimo į Ordiną ceremoniją.

LDK kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. Tadas Sudnickas, p. Tadas Navsutis ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas Czesław  Malewski įteikė kilmės liudijimus naujems LDK KS nariams, LDK Atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka įteikė Simbolinius LDK piliečių pasus ir insigninius ženklus.

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  vadovai p. Danielius Vervečka, prof. Arvydas Palevičius, p. Zigmantas Katinas, p. Artūras Giedraitis, p. Juozas Dowiatt - Antanaitis, p. Raimundas Charževskis iškilmingai įteikė Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus ir insignijas daugiau nei 30-iai naujų LDK KPB narių.

Šventės pabaigoje buvo padėkota už dalyvavimą renginyje garbės svečiams : prof. Tamarai Bairašauskaitei, Pasaulinio Krymo totorių kongreso generalinio sekretoriaus pavaduotojui prof. Adui Jakubauskui, menininkei p. Giedrei Bulotaitei, LDK kilmingųjų palikuonims iš Ukrainos ir Latvijos p. Vladimir ir p. Irinai Audicki, p. Aleksandr ir p. Irinai Milevicz bei kitiems svečiams.

Vilniaus Universiteto kiemelyje vyko šarvuotų riterių būrio pasirodymas, Vilniaus Universiteto kavinėje svečių laukė gausios vaišės, simbolinė taurė, muzika.

Nuotraukos p. Pauliaus Vaniuchino.
 
Vaizdo medžiaga:

LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas, dailininkas, Nacionalinės Kanados portretistų sąjungos narys, prof. Arvydas Palevičius kartu su poetu Gintaru Patacku išleido jau šeštą bendrą tapybos ir poezijos knygą "Konodontų fiesta" (2019 m.). Sveikiname autorius!

http://www.kaunorasytojai.lt/knygos/gintaras-patackas-arvydas-palevicius-konodontu-fiesta-tapyba-poezija-kaunas-mb-kitos-spalvos-2019/

Gintaras Patackas Arvydas Palevičius. Konodontų fiesta 216x300

Jei norite tapti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariu, atsisiųskite ir užpildykite prašymus bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti.

Atsisiųsti prašymą įstoti į LDK KPB įstoti į LDK KPB
Atsisiųsti prašymą išduoti kilmės dokumentus
Atsisiųsti prašymą išduoti insigninį ženklą ir/ar ženklelį
Atsisiųsti LGHD prašymą patikrinti ir išduoti išvadą dėl kilmės   


Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS pagal VYRIŠKĄ liniją
Išduoda LDK ATMINTIES RŪMAI

Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(lietuvių kalba)
Išduoda LDK ATMINTIES RŪMAI
Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(anglų kalba)
Išduoda LDK ATMINTIES RŪMAI
Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(lietuvių kalba)
Išduoda LDK ATMINTIES RŪMAI

 

pasas ženkliukas

Naujai stojantiesiems kartu su Kilmės liudijimais bus įteikti LDK piliečių simboliniai pasai ir emaliuoti, paauksuoti insigniniai, vardiniai, numeruoti ženklai. Kilmės liudijimo, LDK piliečio simbolinio paso ir insigninio (regalinio) ženklo numeracija sutaps.

LDK Atminties Rūmų iniciatyva yra išleista LDK Kilmingųjų palikuonių ir ordinų narių simbolinė Insignija. Asmenys jau turintys KILMINGUMO dokumentus patvirtintus vienoje iš LDK atminties puosialėjančių organizacijų ir kurie patvirtina atitinkamą statusą-kilmę, turi teisę į vardinį ir numeruotą ženklą-insigniją
Projekto bendraautoriai dailininkai: A. Šėmis ir A. Každailis.
Insignijos leidėjas ir platintojas: LDK Atminties rūmai
Gamintojas:  ALPERA
Insigninio ženklo suteikimo ir įstojimo į LDK Kilmingųjų palikuonių bendriją (jei dar ne narys) klausimais prašome kreiptis į LDK Atminties rūmų vadovą Danielių Vervečką tel. 8-686-04624 arba el. paštu administracija@kilmingieji.lt

 Insignija - melynos dangiškos heraldinės spalvos lauko centre, emaliuotas ir paauksuotas senasis istorinis LDK laikų herbas, papuoštas paauksuotu ąžuolo lapų vainiku. Insignijos ženklo pagrindas 8 cm. dydžio žalvaris tonuotas bronzą, žvaigždinio ir spindulinio varianto, naudoto kilmingųjų, XVIII amžiuje ir vietoje Slucko Koktuso juostos. Antroje Insignijos pusėje yra nurodoma ženklo turėtojo priklausomybės organizacijai trumpinys raidėmis ir kilmingumą patvirtinančio dokumento numeris.

Užpildę prašymus susisiekite su mumis:

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, tel. +370 686 04 624

 

2019 05 18 d.  Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM aukojo  iškilmingas Šv. Mišias, kurių metu buvo dėkojama Dievui už kunigo klebono, J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-metį. Pasveikinti aktyvų savo narį, J.P. Kanauninką Stanislovą Krumpliauską, gausiai susirinko įvairių Lietuvos istoriją puoselėjančių organizacijų nariai, Anykščių meras Sigutis Obelevičius. Po nuoširdaus sveikinimo, LDK atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka ir kitų organizacijų atstovai  S.H. Grafas Anton von Gravrock, Artūras Giedraitis, Edmont Volochovič, Arvydas Palevičius, Kazys Strazdauskas  įteikė vyriausiajam LDK istorinės atminties organizacijų kapelionui, Jo Prakilnybei Kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui Šv. Jurgio I laipsnio apdovanojimą, LDK Kilmingųjų palikuonio simbolinę vardinę Insigniją  bei dekretus.

Visi svečiai buvo pakviesti į nuostabios gamtos apsuptą Vasaknų dvarą. Šimtamečių liepų parko sukurta ypatinga aura kadaise mėgavosi garbingosios Radvilų, Pliaterių ir Tiškevičių giminės.

Kieme buvo  iškilmingai pakeltos vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, aidėjo senovinio pabūklo salvės. Dvaro menėje pasirodymą surengė Anykščių kultūros centro istorinio šokio kolektyvas „Baltoji pavana“ (vad. Jūratė Uselienė), J.P. Kanauninką sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, kiti oficialūs asmenys, bendruomeninių organizacijų atstovai, giminės ir parapiječiai.     

Ten pat LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos atstovai iškilmingai įteikė naujai legitimuotiems nariams Kilmės liudijimus, LDK Atminties Rūmų iniciatyva  išleistus LDK piliečių simbolinius pasus ir insignijas. Ypatingai buvo pagerbti žymūs Lietuvos heraldikos kūrėjai Regina ir Arvydas Každailiai. R. Každailienei įteiktas LDK Atminties rūmų apdovanojimas už indėlį į LDK istorijos paveldo puoselėjimą. A. Každailis apdovanotas Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos auksiniu ženklu ir LDK Kilmingųjų palikuonių simboline Insignija, taip pat jam suteiktas Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino Garbės nario vardas.

Visi svečiai mėgavosi gausiomis vaišėmis, gera nuotaika ir betarpišku bendravimu.

http://www.zarasai.lt/naujiena_klebono-kan-stanislovo-krumpliausko-kunigystes-45-mecio-sukaktis_9664

  


     Vadovaudamasi LDK KPB įstatuose įtvirtintomis nuostatomis, LDK KPB vadovybė atlieka visus būtinus pasiruošimo darbus ir veiksmus susijusius su numatomu visuotiniu narių suvažiavimu, kuris yra planuojamas s.m. spalio, lapkričio mėn. Vilniaus Universitete. Informacija apie tikslią datą ir laiką bus skelbiama vėliau. Kad suvažiavimas būtų legitimus, turi susirinkti ne mažiau kaip 50% narių, tų kurie nėra skolingi ir yra pilnai susimokėję už visus metus narystės mokesčius. Tik susimokėję nario mokestį/mokesčius turės balso teisę ir sprendimų priėmimo galią, todel LDK KPB vadovybė, vadovaudamasi įstatu 3.4.6, ir 3.6. punktus imperatyviomis nuostatomis, dėl nario mokesčių priims sprendimą dėl nemokių narių ir jų narystės sustabdymo. Dėl minimų priežasčių, dar kartą  raginame visus kolegas, save laikančius LDK KPB nariais, pašalinti įsiskolinimus ir, tai patvirtinti narystės mokesčių sumokėjimu iki spalio 15 d., o apie tai informaciją ir mokėjimo pavedimo kopijas prašome pateikti elektroniniu paštu buhalterija@kilmingieji.lt  iki spalio 16 d.

Nario mokestis - 15€/metams

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA
AB SEB bankas
LT437044060007876403
Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už 201......m.