Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

2022 05 07-2022 06 07  Gelgaudiškio dvaro rūmuose (Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių raj.) eksponuojama Šv. Adalberto-LDK-Riterių ordino damos, fotomenininkės Juditos Liaudanskaitės  fotografijų paroda „Atspindžiai“ ir Ordino kanclerio, tapytojo Arvydo Palevičiaus tapybos paroda „Retro“. Parodą rengia Gelgaudiškio kultūros centras ir Kauno galerija „Aukso pjūvis“.

 

Parodos akimirka
Nuotraukoje iš kairės stovi prof. Arvydas Palevičius, Judita Liaudanskaitė, Raimundas Charževskis, sėdi Gelgaudiškio kultūros centro direktorė Diana Šležienė
 LIAUDANSKAITE PALEVICIUS

 

Informacija apie parodą ir autorius rasite internetinėje svetainėje

https://auksopjuvis.lt/tinklarastis/

Komentaras (0) Peržiūros: 22

 

2021 m. lapkričio mėn. 28 d. Ordino Kapituloje svarstyta ir vienbalsiai pritarta, kad Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordinas, įm. kodas 304341799, inicijuotų reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant 2022 m. rugsėjo mėn. paminklą (pridedama paminklo vizualizacija, autorius skulptorius  Saulius Kriščiukaitis). Taip pat nutarta dėl projekto finansavimo kreiptis į Ordino narius, kviečiant paremti finansiškai paminklo gamybą ir statybą.

Paminklas bus statomas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, nes šios ribos praktiškai nepakitusios nuo 1422 metų (unikalus atvejis visos Europos istorijoje). Šiai idėjai pritarė Šakių rajono savivaldybės Meras, Šakių rajono savivaldybės Sudargo Seniūnė, Sudargo bendruomenė. Prie šio projekto noriai prisijungė  ir kitos istorinę LDK atmintį puoselėjančios organizacijos, t.y. LDK atminties rūmai, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimu, Kauno apskrities bajorų draugija ir kt.

Paminklo kompoziciją sudaro : laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas { meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamiškumo}; kardas - ne kovinėje padėtyje atremtas kardas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą. Bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. Užrašai -iškalti ant akmens ar formuoti tūrinėmis bronzos raidėmis suteikia informaciją, kam sukurtas monumentas, t. y. Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti.

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektas

 

Maloniai prašome visų Ordino narių remti šio paminklo statybą, paramos lėšas pervedant į Ordino atsiskaitomąją sąskaitą

LT157300010149442254, Swedbank AB,

mokėjimo paskirtis-parama paminklo statybai.

Visiems rėmėjams  bus įteiktos asmeninės padėkos.

Tik nuo Jūsų geranoriškumo priklauso, ar šis paminklas bus pastatytas.

 

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Vokiečių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai paliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

Pagal Melno taiką Vokiečių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Vokiečių ordinas ir Livonijos ordinas.

Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Vokiečių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Vokiečių ordinu.

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino

Vadovas Artūras Giedraitis

Komentaras (0) Peržiūros: 92

2021 12 14 d. įvyko „Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – riterių ordino“ įm. kodas: 304341799, toliau ir Ordinas, kapitulos sukviestas visuotinis ataskaitinis - rinkiminis narių susirinkimas - V Konventas, kurio metu svarstyta ir nutarta:

 

 • Patvirtinta Ordino 2020 m. veiklos ataskaita;
 • Patvirtinta Ordino 2020 metų finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita bei finansinė atskaitomybė;
 • Patvirtinta Ordino Revizijos komisijos ataskaitą už 2020 metus;
 • Patvirtinta Ordino etikos moralės komisijos ataskaitą už 2020 metus;
 • Išrinktas Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino bei kapitulos vadovas (Maršalas) Artūras Giedraitis
 • Patvirtinta Ordino kapitula iš 9 (devynių) narių 2016–2021 m. kadencijai:

Danielius Vervečka,Vaidas Morkevičius, Antanas Sirtautas, Arvydas Palevičius, Zigmantas Katinas, Juozas Antanaitis, Raimundas Charževskis, Artūras Giedraitis, Saulius Bytautas;              

 • išrinkta Ordino revizijos komisija iš 3 asmenų: Stasys Bakevičius (pirmininkas), Evelina Barauskienė (sekretorė), Mantas Vaišvilas (narys).
Komentaras (0) Peržiūros: 84

 

Popiežius Pranciškus 2018 metais suteikė savo apaštališką palaiminimą visiems mums,  Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino nariams ir mūsų globojamai, dar XV a. statytai, Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai, kurioje 2021-09-18 d.  įvyko prasmingas renginys. Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM aukojo Šv. Mišias, kurių metu pašventino pilnai restauruotą Šv. Adalberto altorių su Švč. Trejybės paveikslu. Savo lėšomis altoriaus restauravimo darbus rėmė Šv. Adalberto-LDK riterių ordinas bei atskiri jo nariai, o prie altoriaus restauravimo savo neatlygintinu darbu svariai prisidėjo Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino narė, pirmos kategorijos restauratorė Lina Katinaitė ir jos įmonės specialistų komanda. Altoriuje įkomponuotas relikvijorius, kuriame saugoma 2017 m. iš Gniezno (Lenkija) į Kauną Tarptautinio Šv. Adalberto ordino narių pastangomis iškilmingai atgabenta Šv. Adalberto (956-997), vyskupo ir misionieriaus, pirmo laipsnio relikvija. Šios šventės dalyvius sveikino Tarptautinio Šv. Adalberto ordino atstovas Viktoras Oranskis, Europos Parlamento narys, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Liudas Mažylis, Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius. Iškilmingo renginio metu į Šv. Adalberto-LDK- riterių ordiną (vadovas Artūras Giedraitis) buvo priimti nauji nariai. LR Seimui 2021 metus paskelbus Jono Karolio Chodkevičiaus metais, minint jo 400-sias mirties metines, pranešimą apie talentingą LDK karvedį, LDK didįjį etmoną skaitė Nacionalinės mokslo premijos laureatas prof. habil. dr. Arvydas Palevičius. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė įteikė nominuotų giminių herbų liudijimus, LDK atminties rūmų ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka bei LDK KPB valdybos nariai įteikė naujiems organizacijos nariams Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus ir insigninius ženklus. Nominantams p. Z. Šafranavičius įteikė savo naujos knygos Lietuvos totoriai egzempliorius su autografais, prisimenant, kad šie metai LR Seimo nutarimu paskelbti ir Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

Viso renginio metu grojo tarptautinių konkursų nugalėtojai Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo Tauro ragai orkestras, kuriam vadovauja Vidmantas Lunius.

    

 

Komentaras (0) Peržiūros: 589