Untitled Document

siena

Lietuvos kilmingųjų palikuonys pradeda naują savo veiklos etapą.

Lapkričio 19 d. Vilniaus universitete įvyko 2014-04-28 ir 2014-07-20 pasirašytų KOALICINIŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJŲ dalyvių darbinis-konsultacinis posėdis.

Kodėl prireikė tokio posėdžio? Prabėgęs dviejų su puse metų laikotarpis parodė, kad Deklaracijose įtvirtintos nuostatos daugeliu atvejų tėra gražių šūkių rinkinys. Iš kai kurių organizacijų pusės nuolatos buvo jaučiamas skeptiškas, o neretai ir priešiškas nusiteikimas. Kita vertus, laikotarpiu nuo DEKLARACIJŲ pasirašymo dienos buvo atlikta nemažai gerų darbų, kurių tolimesnis vykdymas ir tęstinumas daugelio dalyvių nuomone turi būti pakylėtas į aukštesnį teisinį lygmenį  bei turėti svarų, tvirtą koordinavimą.

Šaukiant suvažiavimą, į dienotvarkę buvo siūlyti svarstytini klausimai, iškylantys iš KOALICINĖJE BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOJE įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo, taip pat pageidauta konstruktyvių pasiūlymų. Deja, vykstant pasirengimo procesui, paskutinėmis dienomis, prieš Koalicijos šalininkus buvo pradėtos labai gerai suplanuotos provokacijos su aiškiais koordinatoriais.

     Prasidėjo šmeižto kampanija. Keistoka, jog ją inspiravo saujelė tų pačių „nusipelniusių veikėjų – šviesuolių“ save laikančių bajorų elitu, kurie prieš keletą metų savo neapgalvotais veiksmais „sumurkdė“ visą LBKS. Ir taip pažemino kilmingųjų palikuonių judėjimą Lietuvos žmonių akyse. Laimei, oponentų pastangos nuėjo per nieką, nors ir bandė sumenkinti KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS reikšmę. Žeminimas, besaikis kišimasis į kitų organizacijų veiklą, nenuveiktų darbų savinimasis ir bandymai vadovauti tam kas nepriklauso, draudimai laisvai pasirinkimo galimybei, paprastai duoda priešingą rezultatą, pragaištingą patiems kritikams.

Suvažiavimo dalyvių skaičius pranoko visus lūkesčius. Koaliciniame posėdyje dalyvavo: LBKS vadas, LBKS kancleris, 8 LBKS senatoriai, 8 LBKS Garbės bajorai, du (iš trijų gyvųjų) LBKS steigėjai, 5 profesoriai, 2 aukšto rango dvasininkai, Lietuvos tautinių mažumų (totorių, lenkų, žydų) atstovai, LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Lietuvos dvarininkų sąjungos, Klaipėdos, Žemaičių, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio bajorų, Šv. Adalberto – LDK ir Jotvingių Kryžiaus riterių ordinų ir organizacijų veikloje dalyvaujantys asmenys.

Posėdžio metu buvo nagrinėti šie klausimai: LDK piliečio simbolinio paso įvedimas; kilmingųjų surašymas, planuojamų ir statomų paminklų statyba, „Šv. Jurgio – LDK istorinės atminties organizacijų III laipsnių apdovanojimų“ įsteigimas, organizaciniai, tolimesni dalyvavimo ir kt. klausimai.
Buvo įkurtos LDK piliečių simbolinių pasų ir visuomeninių apdovanojimų klausimams spręsti – dvi komisijos.

Suvažiavimo-Seimo metu grupei asmenų buvo įteikti medaliai ir Komandoro ordinai „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“. Suvažiavimo antroje dalyje bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas įkurti koordinacinį darinį.

    Diskusijų ir balsavimo būdu iš penkių pasiūlytų pavadinimų (pritariant ir istorikams) buvo patvirtintas LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PONŲ TARYBOS asociacijos pavadinimas,  buvo pasirašyta 2015-10-03 pradėtos kurti asociacijos steigimo sutartis. Įvyko steigiamasis susirinkimas. Jame buvo patvirtinti organizacijos įstatai, išrinktas LDK Ponų Tarybos kolegialus valdymo organas – valdyba ir paskirtas įgaliotas atstovas.

LDK Ponų Tarybos įgaliotas atstovas Danielius Vervečka